Postup pri vybavovaní reklamácie konečného zákazníka

1. Nárok na reklamáciu tovaru je povinný konečný zákazník (ďalej len “zákazník”) uplatniť formou písomného reklamačného protokolu u predajcu (Kupujúceho), ktorý mu tovar predal, a to podľa postupu v Záručných a reklamačných podmienkach Predávajúceho, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Všeobecných obchodných podmienok, pričom Kupujúci je povinný tieto Záručné a reklamačné podmienky Predávajúceho umiestniť na viditeľnom mieste vo svojej prevádzke a informovať o nich zákazníka a zákazníka s nimi preukázateľne oboznámiť.

2. Zákazník je povinný:

(a) vyplniť a podpísať reklamačný protokol.

(b) poskytnúť tovar/výrobok a vadu označiť.

(c) doložiť doklad o kúpe tovaru/výrobku, ktorý bude obsahovať dátum predaja, rozmer výrobku, index nosnosti a rýchlosti, typ dezénu.

3. Kupujúci je povinný: 

(a) overiť údaje uvedené zákazníkom,

(b) rozhodnúť o reklamácii, v prípade poverenia na základe uzavretej zmluvy s Predávajúcim,

(c) zamietnuť reklamáciu ako neoprávnenú pokiaľ nebude reklamácia v súlade s podmienkami podľa Prílohy č. 1 ku Všeobecným obchodným podmienkam,

(d) požiadať o posúdenie reklamácie inšpektorom Predávajúceho a písomne o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať zákazníka,

(e) poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.

4. Zodpovedný zástupca Predávajúceho je povinný:

(a) overiť údaje uvedené na reklamačnom protokole.

(b) posúdiť stav tovaru/výrobku podľa charakteru vady a užívania.

(c) vyžiadať si doloženie ďalších prípadných skutočností potrebných pre posúdenie reklamácie.

(d) rozhodnúť o reklamácii, prípadne so zákazníkom dohodnúť spôsob riešenia a termín vybavenia reklamácie (pri nutnom posúdení výrobcom tovaru/výrobku).

5. Vybavovanie reklamácií priamo u zákazníka (hlavne na pneumatiky pre nákladné vozidlá, poľnohospodársku techniku a stavebné stroje) bude realizovať Predávajúci na základe zaslaného reklamačného protokolu Kupujúcim, prípadne priamo zákazníkom z poverenia Kupujúceho, pri dodržaní postupu uvedeného vyššie. 6. Kupujúci  je povinný  písomne  a bez odkladu  vždy  informovať  zákazníka  o  spôsobe  vybavovania reklamácie    a viesť riadnu dokumentáciu a evidenciu k reklamačnému konaniu.