Pravidlá starostlivosti o pneumatiky pri skladovaní a manipulácii

1. Pneumatiky je potrebné skladovať v uzavretých, tmavých, suchých, bezprašných a chladných miestnostiach bez prievanu. Je neprípustné pneumatiky vystavovať intenzívnemu slnečnému žiareniu a teplu. Teplo, svetlo a nadmerná cirkulácia vzduchu v miestnosti (prievan) urýchľuje proces starnutia gumy. Skladovacia teplota je doporučená v rozmedzí od +25 °C do -10 °C. Podlaha skladu musí byť rovná, suchá a čistá, bez ďalších cudzích predmetov. Prístup k pneumatikám musí byť dostatočný k tomu, aby sa s nimi dalo bezpečne manipulovať (naskladňovať a vyskladňovať). Nie je dovolené skladovať pneumatiky voľne na asfaltovom povrchu alebo na ploche znečistenej olejom. Pneumatiky v sklade je potrebné udržovať v čistote, bez znečistenia, vody a cudzích materiálov vo vnútri plášťa. Pneumatiky je možné čistiť iba omývaním vodou bez akýchkoľvek prídavkov (saponáty, rozpúšťadlá atd.) s následným osušením (nie však horúcim vzduchom).

2. Pneumatiky nesmú prísť do styku s chemikáliami, horľavinami alebo ropnými produktmi, ako sú pohonné hmoty, oleje, mazadlá a rozpúšťadlá, nesmú byť ani skladované v podobných alebo priľahlých miestnostiach, kde sa nachádzajú zmienené látky alebo kde sú prchavé rozpúšťadlá. Tieto pevné látky, kvapaliny alebo pary sú gumou absorbované a poškodzujú ju.

3. Skladovanie pneumatík musí byť umiestené mimo elektrické zariadenia, akými sú generátory, zváracie zariadenia alebo podobné zariadenia, pretože tieto zariadenia sú aktívnymi zdrojmi ozónu. Ozón napadá gumu     ( pryž ) a spôsobuje tak zmenu jej štruktúry na povrchu.

4 Predávajúci doporučuje, aby pneumatiky boli skladované vertikálne na behúňoch v paletách. Pneumatiky zložené horizontálne (na bočnici) nesmú byť zrovnané do takej výšky, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie a zrútenie spodných pneumatík. Pri dlhšej dobe skladovania je nutné pneumatiky pravidelne otáčať či vymieňať, aby nedošlo k ich trvalej deformácii na ploche zaťaženia.

5. Pri skladovaní pneumatík je nutné zaistiť ich bezpečnú manipuláciu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať nakládke na ložnú plochu automobilu, ktorá musí byť čistá, bez ostrých predmetov a triesok. Nie je  dovolené kombinovať prepravu pneumatík s materiálom, ktorý by mohol pneumatiky akýmkoľvek spôsobom poškodiť. Kvalita pneumatík z hľadiska mechanického poškodenia sa kontroluje vždy pri vykládke a nakládke, pri preberaní a predávaní tovaru a pri naskladnení a vyskladnení zo skladu. Pri vyskladňovaní je nutné najskôr odoberať výrobky skladované najdlhšie.

6. Pneumatiky smie skladovať a manipulovať s nimi iba výhradne preškolená osoba. O každom poškodení alebo odchýlke kvality pneumatík je nutné písomne informovať Kupujúceho alebo Predávajúceho spôsobom uvedeným v Prílohe č. 1 Všeobecných obchodných podmienok TASY Slovakia s. r. o. a takúto reklamovanú pneumatiku vylúčiť z ďalšieho predaja do doby vybavenia reklamácie.