Záručné a reklamačné podmienky

1. TASY Slovakia s. r. o. (ďalej len ” Predávajúci “) poskytuje na dodávaný tovar a na pneumatiky (pneumatiky budú ďalej označované len ako “výrobky”) Kupujúcemu a konečnému zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len “zákazníkovi”), ktoré zákazníkovi dodá priamo alebo prostredníctvom Kupujúceho, záruku po dobu záručnej lehoty v trvaní  dvadsaťštyri (24) mesiacov. Tato záruka sa týka všetkých materiálových a výrobných vád, ktoré preukázateľne existujú v dobe prechodu nebezpečenstva za škody na výrobku podľa odstavca I.(g) Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho. Tato záruka sa nevzťahuje na opotrebenie dodávaného tovaru a pneumatík spôsobené ich obvyklým používaním.

Záručná lehota začína plynúť dňom predaja tovaru/výrobku Kupujúcemu. Ak je tovar/výrobok určený pre jeho spotrebu, ak je určený k ďalšiemu predaju tretím osobám, tak dňom predaja konečnému zákazníkovi. Ak predáva Kupujúci tovar/výrobky tretej osobe či konečnému zákazníkovi, je povinný tieto osoby informovať o obsahu a rozsahu poskytovanej záruky a so Záručnými a reklamačnými podmienkami Predávajúceho.

2. Všetky reklamácie musia byť predkladané na reklamačných formulároch Predávajúceho (ďalej len “reklamačný protokol”), náležite vyplnených, pričom je potrebné, aby tieto formuláre boli podpísané Kupujúcim/zákazníkom alebo ich k tomu splnomocneným zástupcom. K reklamačnému protokolu musí byť pripojený doklad o kúpe tovaru/výrobku.

3. Nároky Kupujúceho pri dodávke chybného tovaru/výrobku zanikajú, pokiaľ nie sú uplatnené u Predávajúceho písomne v záručnej lehote. Pri uplatnení reklamácie postupuje Kupujúci nasledujúcim spôsobom:

(3a) Vady zjavné. Reklamácia na zjavné vady (napr. chýbajúci alebo poškodený tovar/výrobok, chýbajúci alebo poškodený kartón s tovarom) je Kupujúci povinný uplatniť ihneď pri príjme tovaru v súlade s čl. l.(i) Všeobecných obchodných podmienok a uviesť ich na dodacom liste. Uplatnenie reklamácie zjavných vád je možné aj ich uvedením v reklamačnom protokole alebo na zvláštnom formulári. Obe formy záznamu o zjavných vadách musia byť podpísané dopravcom. V prípade, že reklamácia na zjavné vady nebude uplatnená spôsobom podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, nebude Predávajúcim uznaná.

(3b) Skryté vady. Reklamačné nároky zo skrytých vád (materiálové a výrobné vady) musia byť uplatňované písomnou formou t.j. reklamačným protokolom u Predávajúceho. U každej oznámenej vady má Predávajúci právo overiť oprávnenosť reklamácie.

4. Vady časti dodaného tovaru neoprávňujú Kupujúceho k uplatneniu reklamačných nárokov na celú dodávku tovaru, pokiaľ použiteľnosť ostatného dodaného tovaru nie je obmedzená.

5. V prípade uznania reklamácie Predávajúcim, že vada tovaru/výrobku je neodstrániteľná bude prevedená výmena chybného tovaru/výrobku za bezchybný. V prípade, že nebude možné dodať rovnaký tovar/výrobok, vystaví Predávajúci Kupujúcemu dobropis. V prípade chýbajúceho množstva tovaru/výrobku bude Kupujúcim dodaný náhradný tovar/výrobok, a pokiaľ ho nebude mať Predávajúci k dispozícii, bude na tento chýbajúci tovar/výrobok vystavený dobropis. Iný spôsob riešenia reklamácie je možný len na základe písomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho. Pokiaľ má tovar/výrobok vadu, ktorá nebráni jeho ďalšiemu používaniu, poskytne Predávajúci na takýto tovar/výrobok primeranú zľavu; pričom takáto zľava však bude poskytnutá iba za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

(5a) Predávajúci vadu uznal a

(5b) tovar/výrobok je možné riadne užívať aj s reklamovanou vadou, alebo

(5c) tovar/výrobok je úplne nový t.j. nebol doposiaľ použitý ani namontovaný.

6. Chybný tovar/výrobok, ktorý bol vymenený za výrobok bez vád sa stáva majetkom Predávajúceho.

7. Náklady vynaložené preukázateľne v priamej súvislosti s reklamáciou vady idú na ťarchu Predávajúceho iba v prípade, že vada bola uznaná Predávajúcim. Náklady vynaložené v súvislosti s reklamáciou, ktorá nebola Predávajúcim uznaná ide celá na ťarchu Kupujúceho/zákazníka.

8. Kupujúci uplatňuje nárok na odstránenie vady tovaru/výrobku u Predávajúceho a zákazník uplatňuje svoj nárok na odstránenie vady tovaru/výrobku priamo u predajcu (Kupujúceho), u ktorého chybný tovar/výrobok zakúpil, prípadne u Predávajúceho, pokiaľ bol tento dodávateľom a priamym predajcom zákazníkovi. Tovar/výrobok, u ktorého je uplatňovaný nárok zo zodpovednosti za vady musí byť predaný Predávajúcemu k posúdeniu na základe požiadavky Predávajúceho.

9. Predávajúci nie je povinný plniť z uplatneného práva zo zodpovednosti za vady v rámci záruky, pokiaľ tovar/výrobok:

(9a) bol poškodený neodbornou montážou, neodborným používaním alebo zachádzaním, ako napr. nedodržaním predpísaného hustenia, prekračovaním prípustného zaťaženia alebo rýchlosti jazdy či inými vplyvmi, napr. mechanickým poškodením, porezaním, nastreľovaním hrotov atd. užívaním v nevhodnom prostredí;

(9b) bol treťou osobou opravovaný, protektorovaný, renovovaný, alebo na ňom bol zmenený dezén;

(9c) bol mechanicky zbavený výrobného čísla;

(9d) bol na poškodenom mieste už opravený osobou, ktorá k tejto oprave nebola poverená Predávajúcim. 10. Do doby posúdenia oprávnenosti reklamácie Predávajúcim Kupujúci nie je oprávnený s tovarom/výrobkom disponovať.