I.   Obchodné podmienky

(a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky úkony a právne jednania, ku ktorým dochádza medzi TASY Slovakia s. r. o., Pruské 249, 018 52  Pruské, IČO 3631 9104, DIČ: SK2020178534, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 12740/R zastúpenou p. Lukášom Behancom, konateľom (ďalej len „Predávajúci“) a objednávateľom (ďalej len „Kupujúci“), ktorý akceptoval tieto podmienky a upravuje práva a povinnosti účastníkov týchto právnych vzťahov. Zároveň slúžia ako pravidlá pri výklade obsahu práv a povinností účastníkov.

(b) Predávajúci dodáva tovar Kupujúcemu na základe objednávky doručenej Predávajúcemu, ktorú Kupujúcemu potvrdí. Objednávka môže byť vytvorená Kupujúcim vo forme listu, faxu, telefonicky alebo elektronickou poštou a musí obsahovať všetky tieto náležitosti: druh/popis objednávaného tovaru (u pneumatík hlavne rozmer, index nosnosti a rýchlosti, typ dezénu), počet kusov, miesto určenia/dodania tovaru, cenu tovaru podľa platného cenníka Predávajúceho a Listu dodacích podmienok, identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho. V prípade písomnej objednávky taktiež dátum vystavenia a podpis Kupujúceho. V prípade, že v objednávke či v jej potvrdení nebude uvedená kúpna cena tovaru, má sa za to, že cena tovaru je daná platným cenníkom Predávajúceho. Ak nebude cena tovaru uvedená v cenníku Predávajúceho, majú Predávajúci a Kupujúci v úmysle uzavrieť kúpnu zmluvu podľa ustan. § 409 odst. 2 Obchodného zákonníka t.j. aj bez určenia kúpnej ceny.

(c) Zaslanie cenníka, všeobecných ponúk, obežníkov a iných materiálov vrátane propagačných materiálov Kupujúcemu Predávajúcim nebude považované za ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, návrh na zmenu rámcovej zmluvy a Predávajúceho nezaväzuje k dodávke tovaru.

(d) Každá objednávka Kupujúceho musí byť potvrdená Predávajúcim, a to ktoroukoľvek z foriem vymenovaných vyššie. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, kedy bezvýhradné prijatie objednávky dôjde Kupujúcemu (t.j. napr. okamihom doručenia emailu či listu na adresu Kupujúceho alebo okamžite v prípade potvrdenia telefónom). V prípade, že Predávajúci nepotvrdí doručenú objednávku a dodá Kupujúcemu tovar v termíne určenom v objednávke Kupujúceho či v obvyklej dodacej lehote má sa za to, že kúpna zmluva je uzavretá okamihom dodania tovaru. V prípade, že potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje niektorú zmenu či výhradu k objednávke Kupujúceho (s výnimkou dojednania čo do druhu a množstva tovaru), považuje sa kúpna zmluva za uzavretú s tým, že nepodstatná časť zmluvy bude dojednaná dodatočne. Nedosiahnutie dodatočnej dohody o ďalšom obsahu zmluvy nemá vplyv na platnosť uzavretej kúpnej zmluvy.

(e) Dodávky tovaru a jeho fakturácie vykonáva Predávajúci podľa platného cenníka, platobných a dodacích podmienok platných medzi účastníkmi ku dňu doručenia objednávky Predávajúcemu.

(f) Dodanie tovaru sa uskutočňuje odoslaním tovaru Kupujúcemu zo skladu Predávajúceho či zo skladu jeho dodávateľa na miesto určenia dohodnuté medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Osobný odber Kupujúcim zo skladu Predávajúceho je možný. Pri odbere priamo zo skladu Predávajúceho neposkytuje Predávajúci Kupujúcemu žiadne zvýhodnenie či zľavu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že čiastočné dodávky a predčasné plnenie z dôvodov na strane Predávajúceho je možné a Kupujúci nie je  oprávnený takúto dodávku odmietnuť. Ak nie je v zmluve uvedené inak, platí, že miestom plnenia je sídlo Kupujúceho.

(g) Nebezpečenstvo škody na dodávanom tovare prechádza na Kupujúceho v prípade osobného odberu v sklade Predávajúceho predaním tovaru Kupujúcemu. Inak predaním tovaru posledným dopravcom Kupujúcemu.

(h) Predávajúci nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči Kupujúcemu v prípadoch vyššej moci (napr. požiar, explózia, potopa), úradného zásahu do výrobných/dodacích podmienok výrobcu/dovozcu dodávaného tovaru, úradného zásahu do činnosti Predávajúceho a iných nepredvídateľných okolností (napr. štrajk, vojnový konflikt). Záväzok Predávajúceho zaniká tiež v prípade, kedy niektorá z nepredvídateľných udalostí postihne niektorého z jeho dodávateľov tovaru, ktorý má byť následne dodaný Kupujúcemu. O dobu trvania udalosti vyššej moci sa predlžuje lehota k splneniu povinnosti Predávajúceho. V prípade, že vyššia moc trvá dlhšie než dva (2) mesiace, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

(i) Objednaný tovar je dodávaný Kupujúcemu s dodacím listom. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho stav a množstvo oproti dodaciemu listu a dodací list bezodkladne písomne potvrdiť oprávnenou osobou. V prípade potvrdenia dodacieho listu sa má za to, že bol potvrdený oprávnenou osobou Kupujúceho. V prípade nezodpovedajúceho množstva, zámeny alebo poškodenia tovaru spôsobeného porušením povinností na strane Predávajúceho, Kupujúci tovar prevezme a zaznamená tieto vady do dodacieho listu, ktorý musí podpísať taktiež dopravca. Zároveň Kupujúci bez zbytočného odkladu uplatní písomnú reklamáciu u Predávajúceho. Kópie uvedených dokladov Kupujúci odošle bezodkladne Predávajúcemu a originály archivuje. Kupujúci nie je oprávnený z titulu poškodenej dodávky neuhradiť časť kúpnej ceny, ktorá sa týka nepoškodenej dodávky. Kupujúci sa zaväzuje zaistiť, aby na dodacom liste vždy bolo čitateľne uvedené meno oprávneného zástupcu alebo zamestnanca, ktorý tovar pre Kupujúceho prevzal a za Kupujúceho jednal. Pokiaľ nie je možné z dodacieho listu zamestnanca Kupujúceho identifikovať (napr. nevyplnené čitateľne), má sa za to, že dodací list potvrdila oprávnená osoba Kupujúceho, pokiaľ je na dodacom liste pečiatka Kupujúceho. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby Predávajúci mohol uplatniť práva z titulu chýbajúceho tovaru, poškodenia dodaného tovaru či omeškania spôsobeného dopravcom.

(j) Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar. Pokiaľ tak nevykoná je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za škodu tým spôsobenú. Predávajúci má v tomto prípade možnosť požadovať od Kupujúceho úhradu nákladov na dopravu s dodávkou spojených.

(k) Predávajúci a Kupujúci sa v zmysle ustan. § 123 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka dohodli, že vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom dodávky, prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom úhrady celej kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje, že do doby prechodu vlastníckeho práva nezriadi k tovaru, ktorý bol predmetom dodávky záložné či iné zaisťovacie právo. O zadržaní či inom zásahu do práv Predávajúceho vo vzťahu k dodanému tovaru treťou osobou Kupujúci Predávajúceho bezodkladne vyrozumie a danú tretiu osobu informuje o výhrade vlastníckeho práva Predávajúceho.

(l) Kupujúci je povinný dodaný tovar, ktorý je doposiaľ vo vlastníctve Predávajúceho poistiť a to hlavne proti živelným udalostiam (predovšetkým ohňu) a krádeži.

(m) Predávajúci sa zaväzuje zaistiť všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

(n) Pokiaľ je na majetok Kupujúceho vyhlásený konkurz, oznámi Kupujúci, že nie je schopný plniť svoje záväzky. Ak sa stane Kupujúci platobne neschopný či neplní svoje akékoľvek iné záväzky voči Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených s Kupujúcim. V prípade, že na základe takejto zmluvy už bolo Predávajúcim plnené a kúpna cena nebola uhradená, je Predávajúci oprávnený odstúpiť aj od takejto zmluvy, a to v rozsahu dosiaľ neuhradeného tovaru.

(o) Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností. Každé odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a doručené druhej zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Kupujúceho sa považuje, ak je Kupujúci opakovane v omeškaní vždy najmenej o 7 dní s akýmkoľvek peňažným plnením, alebo ak neplní svoju povinnosť riadne odoberať/prevziať dodávku tovaru. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Predávajúceho sa považuje, ak je Predávajúci opakovane v omeškaní s dodávkou tovaru s pevne dojednaným termínom dodávky o dobu dlhšiu než 7 dní.

Všetky ostatné prípady porušenia zmluvných povinností či týchto Všeobecných obchodných podmienok sa považujú za nepodstatné porušenia zmluvných povinností.
 

II. Platobné podmienky

(a) Tovar bude Predávajúcemu fakturovaný v cene dojednanej v kúpnej zmluve, pričom cenou je myslená cena bez DPH. V prípade, že kúpna zmluva nebude obsahovať dojednanie o cene tovaru, tak platí, že zmluvné strany mali v úmysle uzavrieť kúpnu zmluvu bez výslovného cenového dojednania s tým, že platí kúpna cena uvedená v cenníku Predávajúceho, ktorý bude platný ku dňu doručenia objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. K cene  tovaru bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

(b) Platobné podmienky sú spravidla stanovené medzi Predávajúcim a Kupujúcim v samostatnom dojednaní a to v Liste platobných podmienok. Pokiaľ takéto dojednanie nebolo dohodnuté, tak sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť účtovanú cenu vrátane DPH do doby splatnosti uvedenej na faktúre na účet Predávajúceho. Ako variabilný symbol uvedie Kupujúci na príkaze k úhrade číslo faktúry vystavenej Predávajúcim. Kupujúci prevedie platbu spôsobom uvedeným na faktúre (prevodom alebo v hotovosti).

(c) Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorom bola platba pripísaná na účet Predávajúceho. Pokiaľ bude Kupujúci v omeškaní s úhradou celkovej účtovanej ceny vrátane DPH uvedenej na faktúre je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho od dátumu splatnosti do dátumu úhrady kúpnej ceny zmluvný úrok z omeškania vo výške 10 % p.a..

(d) Vzájomné započítanie pohľadávok medzi Predávajúcim a Kupujúcim z uzavretých zmlúv je možné. Predávajúci a Kupujúci sú povinní druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu písomne informovať o predmetnom zápočte.

(e) Kupujúci  má právo na zľavu, či iné zvýhodnenie dohodnuté skôr s Predávajúcim, iba v prípade, že ku dňu poskytnutia danej zľavy alebo zvýhodnenia nie je v omeškaní s plnením dlhu voči Predávajúcemu.

(f) Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o vzniku svojej platobnej neschopnosti. V prípade vzniku platobnej neschopnosti Kupujúceho sa stávajú pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu ihneď splatnými. 

III. Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

(a) Predávajúci prehlasuje, že dodávaný tovar je bez vád a spĺňa všetky podmienky, ktoré pre jeho užívanie predpisujú zákonné normy. Na všetok tovar dodávaný Predávajúcim je poskytnutá záruka špecifikovaná v Prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

(b) Predávajúci bude vybavovať reklamácie podľa zásad a podmienok uvedených v Prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci sa zaväzuje vytvárať všetky nutné podmienky a poskytovať všetku súčinnosť pre riešenie reklamácií a to ako u Kupujúceho, tak prípadne u osoby, ktorá nadobudla tovar dodávaný Predávajúcim od Kupujúceho (ďalej len “Konečný zákazník”). V prípade reklamácie tovaru Konečným zákazníkom sa Kupujúci zaväzuje v súčinnosti s Predávajúcim vybavovať reklamácie tak, aby nedochádzalo k prieťahom či poškodeniu dobrého mena výrobcu/dovozcu tovaru či Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že pri vybavovaní reklamácií Konečného zákazníka sa bude riadiť postupom uvedeným v Prílohe č. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok a že zaviaže Konečného zákazníka k vybavovaniu reklamácií rovnakým spôsobom.

(c) Kupujúci  sa zaväzuje, že pri skladovaní a manipulácii s pneumatikami sa bude riadiť pravidlami starostlivosti o pneumatiky tak, ako je ustanovené v Prílohe č. 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

(d) Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škodu, ku ktorej by došlo v dôsledku nesprávneho užívania dodaného tovaru. Kupujúci  je povinný rešpektovať podmienky stanovené Predávajúcim týkajúce sa hlavne skladovania, montáže a používania pneumatík a iného tovaru dodaného Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje v tomto zmysle poučiť všetkých Konečných zákazníkov. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť Konečných zákazníkov s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 až 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

(e) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za akékoľvek platby, ktoré Kupujúci bez súhlasu Predávajúceho uhradí svojim zákazníkom pri vybavovaní reklamácií a sťažností a nehradí Kupujúcemu manipulačné či iné administratívne náklady spojené s vybavovaním reklamácií, pokiaľ nebude písomne dopredu dohodnuté inak.

IV. Starostlivosť o dobré meno a informovanosť o výrobkov Predávajúceho

(a) Kupujúci bude informovať tretie osoby, ktoré nakupujú tovar dodávaný Predávajúcim od Kupujúceho za účelom jeho ďalšieho predaja (ďalej len “odberatelia Kupujúceho”) a Konečných zákazníkov (ďalej len “zákazníci”) zodpovedajúcim spôsobom o sortimente a novinkách tovaru Predávajúceho, jeho správnom používaní, zaisťovať predajný a popredajný servis tohto tovaru, udržovať a podporovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

(b) Kupujúci sa zaväzuje rešpektovať návod na montáž a bezpečné používanie pneumatík, ako je stanovené v Prílohe č. 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok a v maximálnej miere informovať o týchto podmienkach odberateľa Kupujúceho a zákazníkov.

(d)  Kupujúci sa zaväzuje, že nebude poškodzovať alebo skresľovať a to úplne alebo čiastočne značky, logá, ochranné známky a čísla vyznačené na tovare Predávajúceho alebo predávať tovar, ktorý by bol takto poškodený, alebo skreslený.

(e) Cenník tovaru, ktorý Predávajúci vydáva v súlade s rámcovou kúpnou zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, tvorí súčasť zmluvného dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 

V. Spracúvanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom na účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť TASY Slovakia s.r.o, so sídlom Pruské 249, 018 52  Pruské, IČO 3631 9104, DIČ: SK2020 178 534, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 12740/R.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Osobné údaje sú v takom rozsahu, aby sme splnili zákonné povinnosti, aby sme dodržali splnenie kúpnej zmluvy a s tým súvisiace doručenie tovaru a aby sme chránili naše i Vaše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje – meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH ak ste podnikateľský subjekt.
 • Kontaktné údaje  – e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe.
 • Platobné a transakčné údaje.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávame prioritne za účelom uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru/výrobku. Činnosť súvisiaca s kúpnymi zmluvami zahŕňa príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracovávame osobné údaje hlavne aj pre účely vedenia účtovníctva, pre plnenie účtovných a daňových povinností, prípadne pre účely vymáhania pohľadávok a s tým súvisiacich súdnych sporov a exekúcií, správy registratúry, vybavovania reklamácií a sťažností, prípadne aj pre priamy marketing súvisiaci s ponukou našich produktov  a služieb.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie a uzavretie zmluvy

Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. V prípade uzatvorenia zmluvy Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar alebo poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať a súhlas odvolať.

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. Vám v rámci zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili Váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že nám to telefonicky na 0948 948 232 alebo emailom info@tasy.sk oznámite.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať emailom na info@tasy.sk.

OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Náš eshop nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Tieto osoby mladšie ako 16 rokov môžu náš eshop využívať iba s písomným súhlasom ich zákonného zástupcu.  Zákazník potvrdením svojej objednávky bez súhlasu zákonného zástupcu výslovne vyjadruje potvrdenie, že má 16 a viac rokov.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
 • GLS, s r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

Poskytovatelia IT služieb

Ďalej účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, príp. advokátske a právne kancelárie, exekútori, znalci a súdni znalci.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

UPLATNENIE PRÁV

Vaše práva si môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 948 948 232, písomne na adrese Pruské 249, 018 52  Pruské, alebo  e-mailom info@tasy.sk

Vaša žiadosť bude spracovaná v lehote do 30 dní aj s odpoveďou. V prípade komplikácií alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom prioritne a aj o dôvodoch informovať. 

V prípade neodôvodnenia alebo opakovania žiadosti sme v zmysle legislatívy oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

VI. Záverečné ustanovenia

(a) Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú, že budú všetky údaje týkajúce sa ich obchodných vzťahov uchovávať v dôvernosti a akékoľvek informácie dôverného charakteru neposkytnú tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a to s výnimkou uvedenou v odst. c) tohto článku.

(b) Predávajúci a Kupujúci prehlasujú, že vyššie uvedené obmedzenia sa netýkajú informácií, ktoré sú všeobecne verejne známe či sú verejne prístupné pre zmluvné strany z iného zdroja, než je druhá zmluvná strana.

(c) Všetky informácie poskytnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej tiež len “Zmluvné strany”) v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Rámcovou kúpnou zmluvou, ktoré nie sú verejne prístupné, sú dôverné a Zmluvné strany sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť (ďalej len “Dôverné informácie”). Pokiaľ tieto Všeobecné obchodné podmienky a Rámcová kúpna zmluva nestanovuje inak. Predávajúci je oprávnený  využívať Dôverné informácie pre účely súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou. Predávajúci je, v prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho záväzkov, oprávnený poskytnúť informácie týkajúce sa platobnej morálky a bonity Kupujúceho tretej osobe, ktorá sa zaoberá obchodovaním s rovnakým druhom tovaru ako Predávajúci. Pre prípad, že je Kupujúci fyzickou osobou, platia nasledujúce dojednania, bez toho aby boli  dotknuté predchádzajúce ustanovenia. Kupujúci týmto súhlasí a berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok a Rámcovej kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s právnym vzťahom vyplývajúcim na ich základe spracovávať jeho osobné údaje priamo v zmysle bodu V. Ochrana osobných údajov týchto Všeobecných obchodných podmienok.

(d) Všeobecné obchodné podmienky môžu byť menené a doplňované iba s výslovným súhlasom Predávajúceho a Kupujúceho. (e) Výklad týchto Všeobecných obchodných podmienok a ďalšie právne vzťahy zo zmlúv vzniknuté, ktorých súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. Predávajúci aj Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z realizácie a výkladu týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “spory”) budú riešiť zmierlivou cestou – dohodou.

V Pruskom, dňa 1.5.2019